امروز : جمعه، 7 آذر 1399

اخبار پیشرفت پروژه بلوک D

اخبار پیشرفت پروژه بلوک D

عملیات ساخت بلوک D به اتمام رسیده است و از تاریخ 93/3/31  تحویل خریداران محترم گردیده و در حال حاضر تعداد کثیری از خریداران محترم در این بلوک ساکن شده اند و در حال بهره برداری میباشند.

 

 

 

 

اخبار پیشرفت پروژه بلوک D

اخبار پیشرفت پروژه بلوک D

اخبار پیشرفت پروژه بلوک D

اخبار پیشرفت پروژه بلوک D

اخبار پیشرفت پروژه بلوک D

اخبار پیشرفت پروژه بلوک D

اخبار پیشرفت پروژه بلوک D

اخبار پیشرفت پروژه بلوک D